NIEUWIGHEDEN BIJ GEBRUIK DERDENREKENING

Door deze afscheiding vallen de voorschotten buiten de boedel van de makelaar en kunnen ze bij een mogelijk faillissement niet worden gebruikt om (bevoorrechte) schuldeisers mee te betalen. De rechthebbende kan er zeker van zijn dat de voorschotten hem zullen toekomen. Dat is een geruststelling voor de consument, maar zorgt ook voor een diepgaande professionalisering van ons beroep.Zoals gekend dient de vastgoedmakelaar de op zijn derdenrekening ontvangen gelden zo snel mogelijk naar de rechthebbende door te storten. Als hij om gegronde redenen de gelden niet binnen de vier maanden na ontvangst aan de rechthebbende kan doorstorten, dient hij deze op een rubriekrekening te plaatsen (dit is een geïndividualiseerde rekening geopend m.b.t. een bepaald dossier of een bepaalde klant). Deze termijn is niet van toepassing indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij gelegenheid van eenzelfde verrichting of per dossier 2500 euro niet te boven gaat.
Ook boekhoudkundig kent deze wettelijke verankering gevolgen. In haar Advies 2018/04 geeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen toelichting bij de wijzigingen omtrent het beheer van derdenrekeningen. Ze geeft in haar advies aan dat de specifieke bestemming van de derdenrekening impliceert dat deze niet (meer) mag worden beschouwd als een actief van de vastgoedmakelaar, (of van zijn vennootschap), en in de toelichting van de balans moet worden opgenomen bij de “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”
In de gastcolumn uit BIV-NEWS 2018/2 onderstreept ook onze regeringscommissaris het belang van de wettelijke bescherming van de derdengelden, een regel die de consument en het imago van de sector alleen maar ten goede kan komen.
BRON BIV